Pobyt cudzincov na území SR

Pri vybavovaní povolenia na pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky môže ísť o:

 • prechodný pobyt
 • trvalý pobyt
 • tolerovaný pobyt

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.oficiálna definícia

Povolenie na pobyt cudzinca na území SR môže byť policajným útvarom udelený na účel:

podnikania

zamestnania

štúdia

osobitnej činnosti

na účel výskumu a vývoja

na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí

ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte

zlúčenia rodiny

Trvalý pobyt

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený.oficiálna definícia

Cudzincovi môže byť policajným útvarom udelený trvalý pobyt:

 • na 5 rokov
 • na neobmedzený čas

Trvalý pobyt na 5 rokov

- môže byť udelený ak štátny príslušník tretej krajiny je:

 • manžel štátneho občana Slovenskej republiky
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov
 • nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom
 • ak je to v záujme Slovenskej republiky

Dlhodobý pobyt

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt štátnemu príslušnikovi tretej krajiny:

 • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt, pretože mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom štáte EÚ
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

 

Upozorňujeme, že hore uvedené informácie nie sú kompletným znením zákona, ale len základným prehľadom o udeľovaní povolení na pobyt cudzincov na územi Slovenskej republiky.